Hlavní strana arrow Vedení účetnictví  
Úterý, 28 květen 2024
Zprávičky

Účetnictví (pro podnikatele, neziskové subjekty, organizace zřizované ÚSC):

- zpracování účetních dokladů

- vedení povinných evidencí – kniha závazků, pohledávek, pokladní kniha

- vedení evidence majetku – dlouhodobý hmotný a nehmotný, drobný hmotný a nehmotný, ostatní majetek (leasingy apod.)

- přehledy splácení leasingu a úvěrů

- evidence DPH a zpracování přiznání k DPH

- měsíční účetní závěrky – sestavování měsíčních výkazů o hospodaření firmy

- zastupování při jednání s úřady na základě plné moci

- uspořádání a archivace účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy

- sestavení odpisových plánů majetku a jejich promítnutí do účetnictví a daní

- inventarizace účtů, majetku, zásob, pohledávek a závazků v souladu s platnými právními předpisy

- tiskové sestavy – hlavní kniha, měsíční obratové předvahy dle platných právních předpisů

- sestavení roční účetní závěrky – rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy

- sestavení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ( v případě povinnosti sestavovat)

- sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob